Algemene voorwaarden

Aanbieding: iedere vorm van aanbod, gedaan door of namens de Leverancier, zoals offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten, boeken, projecten of onderwerpen, podcasts, etc.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Klant: de wederpartij van de Leverancier

Leverancier: INGEBORG KUYS HEALTHCARE COMMUNICATIONS, lid van de Auteursbond en de Vereniging Zelfstandige Uitgevers

Overeenkomst: het verrichten van promotionele/tekstuele werkzaamheden en/of een licentieovereenkomst en alle overige activiteiten voortkomend uit een opdracht, zoals de projectbegeleiding, het inhuren van vormgeving, fotograaf, tekstredacteur, (medische redactie wordt doorgaans verzorgd door klant) en drukker.

Werk: het door de Leverancier vervaardigde werk

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en wijs ik van de hand. Op onze overeenkomst zijn mijn eigen Algemene Voorwaarden van toepassing zoals deze in dit document worden beschreven. 

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de Leverancier op verzoek van de Klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

Artikel 2: Wijziging en annulering

2.1 Wijziging van de Overeenkomst door Klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door de Leverancier is bevestigd.

2.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Leverancier, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Leverancier recht op een aanvullende vergoeding.

2.3 Annulering van een Overeenkomst door de Klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

2.4 Indien de Klant de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Leverancier nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de Leverancier recht op de volledige vergoeding.

2.5 Een Overeenkomst waarvoor de Leverancier onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door de Klant worden geannuleerd.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de Leverancier op verzoek van de Klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

Artikel 3: Duur overeenkomst en aflevertermijnen

3.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het Werk is afgeleverd.

3.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 4: Eenmalige correctie werk

4.1 Na aflevering van het Werk komt aan de Klant eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van het Werk zonder dat de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

4.2 De Klant dient onverwijld gebruik te maken van het recht op correctie op straffe van verval.

4.3 Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt de Leverancier de Klant hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die de Klant verschuldigd is voor het corrigeren van het Werk.

Artikel 5: Auteursrecht en gebruiksrecht

5.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij de Leverancier, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Klant.

5.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de Klant het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied en de Nederlandse taal. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

5.3 Het is de Klant niet toegestaan het in artikel 5.2 omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden of in (sub)licentie te geven.

5.4 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, is de Klant niet toegestaan.

5.5 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Leverancier ter zake waarvan de Klant schadeplichtig is.

5.6 De schadevergoeding die de Klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 verschuldigd is, omvat onder meer het door de Leverancier geleden inkomensverlies, de door Klant gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding, onverminderd de overige rechten van Leverancier, waaronder begrepen het recht van de Leverancier om vergoeding van de overige cq. werkelijk geleden schade te vorderen.

5.7 De Klant is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Leverancier duidelijk te vermelden.

5.8 Voor iedere inbreuk op de aan de Leverancier toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de hoogste van: A. de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding; B. de werkelijk geleden schade.

Artikel 6: Facturering en betaling

6.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

6.2 Facturering kan (bij wijze van voorschot) geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.

6.3 Indien de Klant het Werk niet exploiteert, ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichting.

6.4 De Klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

6.5 De Klant is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

6.6 Klant is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

6.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van de Leverancier onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier het recht de overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1  Leverancier is, behoudens opzet of grove schuld van de Leverancier of diens leidinggevende personeel, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst. Dit geldt ook voor een weigering van de opdracht door de Klant, om wat voor reden dan ook, zoals een fout in de tekst, een ontbrekende pagina of fouten die zijn gemaakt door derden zoals tekstredactie, vormgeving of drukker. Deze opsomming van redenen is ongelimiteerd. Ook hiervoor kan de Leverancier nimmer aansprakelijk worden gesteld.

7.2  Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitbetaald.

7.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, of indien de Leverancier niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 3.000 (drie duizend euro).

7.4 De Klant vrijwaart de Leverancier voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen de Leverancier en de Klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

7.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Klant jegens de Leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

7.6 Indien de Leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht. 
7.7 De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

Artikel 8: Rechts- en forumkeuze

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.